Vilkår for bruk for Sensorems tjenester for privatpersoner*

(*Oversettelse fra svensk originalversjon. Ved uoverensstemmelser mellom den norske tekstversjonen av denne avtalen og enhver oversettelse, skal den svenske versjonen ha forrang)

(Sist oppdatert 2023-02-16)

(Hvis du vil se vilkår og betingelser for selskaper, klikk her.)

1. Generelt

Disse generelle bruksvilkårene ("Betingelser") gjelder for Sensorem AB's, org.nr. 559194-2189 ("Sensorem", "vi" eller "oss"), levering av løsningen (som definert nedenfor) til en privatperson som en avtale (som definert nedenfor) er inngått med ("Kunden").

Sensorem og Kunden omtales nedenfor separat som "Part" og samlet som "Parter".

Hensikten med vilkårene og betingelsene er å klargjøre vilkårene Kunden kan bruke Løsningen under og å klargjøre ansvaret og andre vilkår for bruk av Løsningen. Ved å bruke løsningen (eller deler av den), godtar Kunden vilkårene inkludert avtalen (som definert nedenfor).

Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene ved å publisere endringer på nettsiden vår eller ved på annen måte å varsle Kunden skriftlig om endringer i vilkårene ("Endringer"). I tilfelle Kunden fortsetter å bruke Løsningen etter publisering eller melding om Endringer, betyr dette at Kunden har akseptert Endringene.

2. Avtalen

For å gjennomføre et kjøp via Sensorems nettside, må Kunden godta vilkårene og betingelsene. Ved å akseptere vilkårene og betingelsene forplikter Kunden seg til å overholde dem i sin helhet.

Vilkårene gjelder i tillegg til det som er avtalt mellom Partene i en avtale som spesifiserer Tjenestene og Utstyret som inngår i Løsningen (som definert nedenfor) ("Avtalen"). Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom avtalen og disse vilkårene har avtalen prioritet.

Avtalen anses inngått når Sensorem har sendt inn Ordrebekreftelsen (som definert nedenfor) til Kunden etter Bestillingen (som definert nedenfor). Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom Ordren og Ordrebekreftelsen, har Ordrebekreftelsen prioritet, forutsatt at Kunden har akseptert Ordrebekreftelsen enten skriftlig, ved å bruke Løsningen (eller deler av denne), motta Utstyr eller ved å betale den første faktura vedrørende abonnementsavgiften.

Sensorem forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om nødvendig.

3. Kundedata

Ved bestilling via Sensorems nettside vil Kunden bli bedt om å legge inn visse opplysninger om Kunden og dennes pårørende for at bestillingen skal gå igjennom. Kunden er ansvarlig for at opplysningene (adresse, telefon, e-post etc.) er korrekte og fullstendige og er ansvarlig for feil utfylte opplysninger.

Kunden kan velge å legge inn informasjon om Kunden og dennes pårørende (adresse, telefon, e-post osv.) i Løsningen. Kunden er ansvarlig for korrekt og fullstendig informasjon og er ansvarlig for feil utfylte opplysninger.

4. Løsningen

Løsningen inkluderer levering av tjenestene og utstyret, som støttes av applikasjonene som trengs for å tilby løsningen ("Løsningen").

Løsningen består altså av

a) Sensorems tjenester (som definert nedenfor),

b) Leverte tjenester (som definert nedenfor), samt

c) Utstyr.

Sensorems applikasjoner og leverte applikasjoner muliggjør levering av Løsningen og skal anses som en del av denne.

Av Løsningen tilbyr Sensorem kun Sensorem-applikasjoner og Sensorem-tjenester. Sensorem er kun ansvarlig for Løsningen (eller deler av denne) i henhold til punkt 13.1 nedenfor. Ellers har Sensorem ikke noe ansvar angående Løsningen eller deler av denne.

Andre deler av Løsningen, dvs. Leverte applikasjoner, leverte tjenester og utstyr leveres av andre leverandører som spesifisert i avtalen ("Leverandører"). Leverandøren er ansvarlig for disse delene av Løsningen i henhold til Leverandørens egne vilkår og betingelser.

Når det gjelder Utstyr har Sensorem også et visst ansvar i henhold til punkt 13.1 nedenfor, dette ansvaret er imidlertid begrenset i henhold til nevnte punkt og ansvaret for øvrig vedrørende Utstyr, f.eks. produktansvar eller funksjonsansvar mv. ligger hos den aktuelle leverandøren.

Krav etc. kan derfor ikke rettes mot Sensorem angående leverte applikasjoner, leverte tjenester og utstyr.

Avtalen inneholder lenker til tilgjengelige generelle vilkår og betingelser angående tjenestene som tilbys, applikasjoner og utstyr som tilbys ("Vilkår og betingelser").

Sensorem har full rett til å endre Løsningen når som helst, f.eks. ved å implementere nye funksjoner og fjerne funksjoner. Sensorem skal informere Kunden skriftlig om endringer i Løsningen.

5. Definisjoner

Applikasjoner": Alle applikasjoner, programvare, programvareprodukter osv. som brukes i Løsningen, dvs. Sensorems applikasjoner og leverte applikasjoner.

Abonnement": Avtale om bruk av Løsningen.

Abonnementsgebyr": Kompensasjonen som Kunden betaler til Sensorem for bruk av Løsningen.

Avtale": Innholdet og betingelsene etc. som er angitt i Avtalen inkludert vilkårene og betingelsene som dermed er en del av Avtalen.

Avtaleperiode": Dersom Kunden ikke har valgt 12 måneders forskuddsbetaling, gjelder Avtalen fra den dagen Sensorem sendte Ordrebekreftelsen til den dagen Avtalen sies opp og Sensorem har mottatt Utstyret tilbake fra Kunden eller Kunden har forlatt Utstyr på et sted spesifisert av Sensorem. Dersom Kunden har valgt 12 måneders forskuddsbetaling, gjelder Avtalen fra den dagen Sensorem sendte inn Ordrebekreftelsen til den dagen Avtalen sies opp.

"Ordre": Bestillingen for Tjenester og Utstyr gjort via Sensorems nettside hvor Kunden fyller ut Bestillingsskjemaet til Sensorem.

"Bestillingsskjema": Informasjonen Kunden legger igjen i kassen på nettsiden i forbindelse med Kundens bestilling av tjenester og utstyr fra Sensorem.

"Ordrebekreftelse": E-posten som Kunden mottar etter bestilling.

"Sensorem Services": Tjenestene inkludert i Løsningen utført av Sensorem.

"Sensorems applikasjoner": Applikasjonene, programvaren, programvareproduktene, etc. inkludert i Løsningen eid av Sensorem.

"Leverte tjenester": Tjenestene inkludert i Løsningen utført av leverandøren.

"Tillagte applikasjoner": applikasjonene, programvaren, programvareproduktene osv. (inkludert internett og mobilforbindelser) etc. inkludert i Løsningen levert av Leverandøren.

"Tjenester": Alle tjenester inkludert i Løsningen, dvs. Sensorems tjenester og tjenester som tilbys.

"Leverandør": Leverandørene av leverte tjenester, leverte applikasjoner og utstyr.

"Utstyr": Utstyret som inngår i Løsningen, som leveres etter Bestillingen og som er spesifisert i Ordrebekreftelsen.

6. Abonnement

6.1. Utstrekning

Gjennom Avtalen har Kunden rett til å bruke Løsningen mot betaling av Abonnementsavgiften i henhold til Avtalen.

Abonnementet inkluderer ikke fraktkostnader, internett- eller telefonkostnader i større grad enn det som fremgår av Avtalen. Heller ikke, med mindre det er skriftlig avtalt, er reparasjoner av feil på Utstyr forårsaket av feil bruk, skade eller uforsiktighet. Fraktkostnader i forbindelse med retur eller bytte av Utstyr betales av Kunden.

Mobilsamtaler og data er inkludert i hele EU (inkludert Storbritannia og Norge) uten ekstra kostnader. SIM-kortet må imidlertid ikke tas ut av Utstyret og brukes i annet utstyr, for eksempel i en mobiltelefon. Annen utenlandsk bruk er ikke inkludert i abonnementsavgiften.

6.2. Registrering av utstyr

Ved levering av Utstyret foretar Sensorem grunnleggende innstillinger av Løsningen med tilhørende telefonabonnement og nettportal. Kundespesifikke innstillinger foretas av Kunden.

6.3. Kundebehandling og ansvar for utstyr

Kunden skal ta godt vare på Utstyret og beskytte Utstyret mot skade og misbruk. Kunden er forpliktet til å lese og følge instruksjonene i bruksanvisningen som følger med utstyret nøye. Kunden kan ikke under noen omstendigheter åpne eller demontere utstyret. Dersom Utstyr åpnes eller skades på grunn av misbruk, feilbruk, skade eller annen uforsiktighet, vil Kunden bli belastet for reparasjon eller utskifting.

Kunden er ansvarlig for at Utstyrets batteri er ladet og fungerer og for å rapportere eventuelle avvik, skader eller feil i Løsningen til Sensorem innen rimelig tid.

Kunden er ansvarlig for at brukeren av Løsningen godtar GPS-plassering, som er nødvendig for Løsningens formål og formål.

Andre enn Kunden kan ikke bruke Løsningen, og dersom dette skjer, er Kunden strengt ansvarlig for slik bruk av Løsningen som for egen regning.

Kunden er også ansvarlig for at informasjonen om Kunden og dennes pårørende som Kunden gir er korrekt og fullstendig. Kunden er ansvarlig for feil oppgitt informasjon.

7. Håndtering av personopplysninger i henhold til GDPR

Vi har rett til å behandle personopplysninger gitt av Kunden og har rett til å overføre slike personopplysninger til avtaleparter til oss, inkludert til avtaleparter til oss i andre land, og har rett til å behandle slike personopplysninger der og til slike et omfang behandlingen/overføringen er nødvendig for gjennomføringen av den avtalte Løsningen.

Sensorem er personopplysningsansvarlig for behandlingen av Kundens personopplysninger og er dermed ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lov.

Mer informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger, formål med behandlingen og hvilke rettigheter som aktualiseres i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning, finnes i Vår personvernerklæring tilgjengelig på vår nettside.

8. Levering og transport

Hvis Løsningen er på lager, leveres den vanligvis innen tre virkedager. Sensorem er ansvarlig for frakt til Kunden.

Sensorem sender sine leveranser som fraktbrev via PostNord.

De samme leveringsvilkårene gjelder for utenlandske bestillinger, med unntak av at det kan ta lengre tid enn tre virkedager å levere Løsningen.

9. Priser og betalingsbetingelser

9.1. Abonnementsavgift

Løsningen, eller Tjenestene og/eller Utstyret, prises i henhold til prislisten gjeldende på bestillingstidspunktet. Den månedlige abonnementsavgiften reguleres årlig etter Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks med mai som basismåned. Ved bytte av Utstyr eller oppgradering av Løsningen justeres Abonnementsgebyret til gebyret som Sensorem pålegger på byttetidspunktet i henhold til gjeldende prisliste.

Vi forbeholder oss retten til å endre abonnementsavgiften ved å publisere endringer på nettsiden vår eller ved på annen måte å varsle Kunden skriftlig om endringer i abonnementsavgiften. Dersom Kunden ikke er villig til å betale økt Abonnementsavgift, kan Kunden alltid si opp Avtalen i henhold til punkt 14 nedenfor.

9.2. Betaling og forsinkelsesrenter

Abonnementsavgiften for Løsningen betales forskuddsvis i henhold til det som er angitt i Avtalen. Betaling av Abonnementsavgiften skal være tilgjengelig for Sensorem innen det antall dager som er spesifisert i fakturaen dersom Kunden har valgt betaling via faktura. Ved betaling via avtalegiro eller kort trekkes betalingen månedlig på forhånd i henhold til Avtalen. Kunden skal sørge for at det er tilstrekkelige midler på kontoen som trekket skal gjøres fra på trekningsdagen.

Tjenester eller kostnader for Applikasjoner som mobil- og Internett-tilkoblinger som ikke er inkludert i Abonnementsavgiften faktureres etterskuddsvis med samme betalingsperiode.

Ved forsinket betaling ilegges forsinkelsesrenter med 8 % i tillegg til gjeldende referanserente etter renteloven, samt gebyr etter lov (1981:739) om erstatning for inkassokostnader for ev. betalingspåminnelser.

Ved manglende betaling har Sensorem rett til midlertidig å stenge Løsningen inntil full betaling er foretatt. Denne nedleggelsen betyr ikke at abonnementet er avsluttet. Betaling av Abonnementsavgiften må også skje i perioden for slik nedstengning.

Alle beløp referert til i avtalen er inklusive merverdiavgift. Merk at ekstra tollgebyrer/avgifter kan komme i tillegg for bestillinger til land utenfor EU. Kunden er ansvarlig for de ekstra kostnadene som kan påløpe. Vedrørende bestillinger til Norge betaler Sensorem eventuelle tilleggskostnader som måtte påløpe.

9.3. Klage

Klager angående feil i Løsningen (inkludert Tjeneste, Applikasjon eller Utstyr) må fremsettes av Kunden, for å kunne gjøres gjeldende, skriftlig til Sensorem innen rimelig tid etter at Kunden la merke til eller burde ha lagt merke til feilen. Melding som skjer innen to måneder etter at Kunden oppdager feilen må alltid anses å ha skjedd til rett tid. Det kan imidlertid ikke klages senere enn tre år etter at Avtalen ble hevet, med mindre annet følger av garanti eller lignende erklæring. Dersom Sensorem har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med tro og ære, kan det alltid klages innen ti år etter at Avtalen ble sagt opp.

Dersom Avtalen er hevet, kan Kunden heve Avtalen eller kreve erstatning på grunn av forsinkelse kun under forutsetning av at Kunden senest innen rimelig tid etter Avtalens opphør har meddelt Sensorem at Kunden ønsker å påberope seg forsinkelse.

Klager må sendes til Sensorem via e-post til support@sensorem.se, på telefon til +46 8 46 00 77 00 eller til adressen Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm. Ved utstyrssvikt ble dette sendt i henhold til instruks fra Sensorem.

Hvis feil relaterer seg til leverte tjenester, leverte applikasjoner eller utstyr, videresender Sensorem slik feilmelding til den aktuelle leverandøren. Sensorem er ikke ansvarlig for slike feil utover det som er angitt i punkt 13.1 nedenfor.

Erstatningsutstyr sendes normalt ut innen fem virkedager fra mottak av feilmelding.

9.4. Spesielt gebyr ved feil reklamasjon

Dersom Utstyr sendes til Sensorem for reparasjon, men ved testing viser seg å være feilfritt, har Sensorem rett til å belaste Kunden SEK 500 for frakt og funksjonstesting.

10. Angrerett

For fjernkjøpsavtaler gjelder angreretten etter lov om fjernavtaler og avtaler utenfor forretningslokaler (2005:59) ("Fjernavtaleloven"). Dersom Avtalen er inngått i henhold til fjernavtaleloven har Kunden 14 dagers angrerett. Angrefristen starter den dagen avtalen er inngått.

For å utøve angreretten ringer Kunden telefonnummeret: +46 8 46 00 77 00 , eller sender e-post til e-postadressen: support@sensorem.se.

Det finnes et standardskjema for bruk av angreretten. Angerblankett kan lastes ned på https://www.sensorem.com/no/angerblankett/ .

Dersom Kunden benytter sin angrerett, må Kunden snarest ta kontakt med Sensorem for å få råd om hvordan man returnerer Utstyret.

Retur må skje uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager fra Kundens utøvelse av angreretten. De direkte kostnadene ved returen må dekkes av Kunden. Kunden er ansvarlig for fraktgebyr for returer.

Utstyret skal returneres komplett, uskadet og i vesentlig uforandret stand. All medfølgende dokumentasjon skal vedlegges returforsendelsen.

Dersom Kunden trekker seg fra Avtalen vil Sensorem refundere hele kjøpesummen vederlagsfritt, inkludert betalte leveringskostnader, dog med fradrag for slik kompensasjon som Kunden må betale til Sensorem som beskrevet nedenfor. Sensorem vil bruke samme betalingsmetode for refusjonen som Kunden brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er avtalt.

Dersom Kunden benytter sin angrerett, må han kompensere Sensorem for:

  1. ekstra leveringskostnader som følge av at Kunden har valgt en annen leveringsmetode enn standardleveringen som tilbys av Sensorem;
  2. Nedgangen i verdi på Utstyret som følge av at Kunden har fått Utstyret håndtert i større grad enn det som var nødvendig for å fastslå egenskaper eller funksjon; og
  3. en forholdsmessig andel av avtalt pris, i den grad prisen er rimelig, for en tjeneste som er delvis utført før Kunden benyttet seg av angreretten dersom Kunden har bedt om at tjenesten skal utføres i angrefristen.

11. Immaterielle rettigheter, lisens

Gjennom Avtalen mottar Sensorem eiendomsretten og den eksklusive råderetten til alt materiale og alle resultater, samt alle relaterte immaterielle rettigheter, knyttet til Løsningen som oppstår under Avtalen eller knyttet til Avtalen, uten forpliktelse for Sensorem til å kompensere enhver person for dette. Sensorem har rett til fritt å utvikle og behandle samt til å tildele og overføre slike materialer, resultater og immaterielle rettigheter eller deler av disse til andre.

Kunden mottar en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke-overdragbar rett til å bruke Applikasjonene til å bruke Tjenestene og Utstyret i samsvar med Avtalen for varigheten av Abonnementet ("Lisens").

Ingenting i Avtalen innebærer noen overføring av eller rett for Kunden til å bruke Sensorems eller andres immaterielle rettigheter (patenter, opphavsrettigheter, varemerker etc.) knyttet til Løsningen på annen måte enn i henhold til Lisensen.

Kunden har ikke rett til å kopiere, endre eller dekompilere applikasjonene eller annet innhold som er inkludert i utstyret eller tjenestene.

12. Rettighetsforbehold/forpliktelse til å returnere Utstyr

Utstyret er Sensorems eiendom i hele Avtaleperioden og kan ikke overdras, leases, pantsettes eller på annen måte overlates i Kundens eie utover det som fremgår av Vilkårene. Etter at Avtalen er sagt opp i henhold til punkt 14.1 nedenfor, skal Utstyret, dersom Kunden ikke har valgt 12 måneders forskuddsbetaling, umiddelbart returneres til Sensorem eller etterlates på et sted spesifisert av Sensorem. Sensorem har rett til å kreve et gebyr på SEK 2000 dersom Kunden ikke returnerer Utstyret til Sensorem.

13. Ansvar

13.1. Ansvar og ansvarsbegrensning

Løsningen er et forbrukerprodukt og er derfor ikke klassifisert som medisinsk utstyr.

Sensorem er ansvarlig i henhold til forbrukertjenesteloven.

Ved feil på Utstyret i Kontraktsperioden er Sensorems ansvar begrenset til å utbedre feilen ved enten å reparere Utstyret eller gi Kunden gratis erstatningsutstyr (Sensorem har rett til å velge utbedring), unntatt når feilen er forårsaket av å se bort fra ansvaret som er tillagt Kunden i henhold til punkt 6.3 ovenfor eller på annen måte i henhold til Avtalen. I den grad Sensorem ikke kan stille fungerende Utstyr tilgjengelig for Kunden innen 7 virkedager, har Kunden krav på full reduksjon av Abonnementsavgiften for tiden Utstyret mangler.

Ved feil i Løsningen på en slik måte at Løsningen og/eller Tjenesten/Utstyret ikke kan benyttes, er Sensorems ansvar begrenset til at Kunden har rett til full reduksjon av Abonnementsavgiften for det tidspunkt Løsningen og/eller Service/Utstyr kan ikke brukes.

I tillegg til det som er angitt ovenfor i dette punkt 13.1, er Sensorem ikke ansvarlig for Løsningen (inkludert for Tjenester, Applikasjoner og/eller Utstyr) eller for noe annet i henhold til Avtalen, med mindre det følger av gjeldende obligatorisk lovgivning. Sensorem er aldri ansvarlig for personskader, materielle skader, rene materielle skader, indirekte skader eller indirekte kostnader og lignende knyttet til Løsningen eller på annen måte knyttet til Avtalen, med mindre det følger av gjeldende ufravikelig lovgivning.

Kunden må rette alle andre krav angående utstyret, leverte tjenester og leverte applikasjoner til den aktuelle leverandøren. Sensorem er således aldri ansvarlig for f.eks. følgende (med mindre det følger av gjeldende obligatorisk lovgivning):

  • eventuelle forstyrrelser i tilgjengeligheten av applikasjoner og/eller tjenesten som kan oppstå pga forstyrrelser i internettforbindelse, forstyrrelser i mobildekning, forstyrrelser hos webhotellet eller under vedlikehold/oppgradering av appen, hacking eller andre tekniske årsaker av noe slag;
  • skade på person eller eiendom som kan oppstå på grunn av funksjonsfeil;
  • handlinger tilskyndet av videresendt alarm eller telefonsamtale; eller
  • tilgang, pålitelighet eller kvalitet på telefonforbindelser eller satellittposisjonering via GPS.

Sensorem er heller ikke ansvarlig for eventuelle feil gjort av SOS Alarm eller den eksterne alarmsentralen som Sensorem har kontrakt med. Krav på grunn av slike feil skal rettes av Kunden til SOS Alarm eller ekstern alarmsentral.

Kunden skal holde Sensorem skadesløs for krav som kan fremsettes av Leverandøren eller andre juridiske eller fysiske personer som følge av Kundens uforsiktige bruk av Løsningen (inkludert Tjenester, Applikasjoner og/eller Utstyr) eller som følge av brudd på Avtale.

13.2. Force Majeure mm

En part er fritatt for straff for unnlatelse av å oppfylle en viss forpliktelse i henhold til denne avtalen dersom svikten er basert på forhold utenfor partens kontroll og som hindrer eller alvorlig vanskeliggjør oppfyllelsen av kontraktsforpliktelsen ("Unntakende omstendighet"). Så snart hindringen er fjernet, skal imidlertid forpliktelsen oppfylles på nytt på avtalt måte. Fritakende omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, blokade, opprør, krig, brann, epidemi, pandemi (og direkte eller indirekte effekter som følge av epidemi eller pandemi) eller naturkatastrofer.

14. Avtalens gyldighet og abonnementsperiode

14.1. Gyldighetsperiode og abonnementsperiode med mer

Dersom Kunden ikke har valgt 12 måneders forskuddsbetaling, gjelder Avtalen fra den dagen Sensorem ga Ordrebekreftelsen til den dagen Avtalen sies opp og Sensorem har mottatt Utstyret tilbake fra Kunden eller Kunden har forlatt Utstyret på et sted. spesifisert av Sensorem. Dersom Kunden har valgt 12 måneders forskuddsbetaling, gjelder Avtalen fra den dagen Sensorem sendte inn Ordrebekreftelsen til den dagen Avtalen sies opp.

Oppsigelse av avtalen kan gjøres skriftlig via e-post til support@sensorem.se eller vanlig post til Sensorem AB, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm. Det er også mulig å si opp Avtalen muntlig ved å ringe +46 8 46 00 77 00.

14.2. Oppsigelse av avtalen og abonnement

Etter at Avtalen er sagt opp i henhold til punkt 14.1 ovenfor, opphører Abonnementet og dermed Avtalen fra den dagen Avtalen sies opp (dersom Kunden har valgt 12 måneders forskuddsbetaling) alternativt den dagen Avtalen sies opp og Sensorem har mottatt Utstyret tilbake fra Kunden eller Kunden har forlatt Utstyret på stedet spesifisert av Sensorem (dersom Kunden ikke har valgt 12 måneders forskuddsbetaling). Dersom Kunden ikke har valgt 12 måneders forskuddsbetaling, vil derfor Abonnementsgebyret fortsatt trekkes til Sensorem har mottatt Utstyret igjen eller Kunden har forlatt Utstyret på et sted angitt av Sensorem.

15. Gjeldende lov og tvister

Svensk lov skal gjelde for avtalen.

Ved uenighet om avtalen sendes klager til Sensorem.

Tvister som oppstår fra avtalen skal avgjøres endelig i en svensk domstol med Stockholms tingsrett som første instans.

Tvister kan også prøves av den generelle klagenemnda, Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se) hvis avgjørelse er en anbefaling til partene om hvordan tvisten skal løses.

Dersom Kunden har spørsmål vedrørende ovennevnte Vilkår eller bruk av Kundens personopplysninger, er Kunden velkommen til å kontakte Sensorem.

16. Diverse

16.1. Fullstendig avtale og endringer

Avtalen inneholder alle vilkår avtalt mellom partene angående abonnement på utstyret og erstatter eventuelle tidligere avtaler i denne forbindelse. Endringer og tillegg til disse dokumentene må være skriftlige og signert av begge parter for å være gyldige.

Endringer i og tillegg til avtalen er bare bindende for oss hvis de er skriftlig godkjent av autoriserte underskrivere.

Skulle noen bestemmelse i Avtalen være ugyldig, betyr ikke dette at Avtalen eller bestemmelsen i sin helhet er ugyldig. I stedet skal avtalen eller bestemmelsen justeres, så langt det er mulig, for å gi effekt til ånden i avtalen.

16.2. Overføre

Kunden kan ikke overføre sine rettigheter og plikter i henhold til Avtalen til en tredjepart uten Sensorems samtykke.

Sensorem har rett til, helt eller delvis, å overføre rettigheter og forpliktelser knyttet til Avtalen.

16.3. Etiske retningslinjer

Sensorem har utviklet en egen kvalitetspolicy (www.sensorem.com/kvalitetspolicy/) og en miljøpolicy (www.sensorem.com/miljopolicy/).

17. Kontaktdetaljer

Sensorem AB, org nr 559194-2189, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm.

Du kan alltid ringa oss på +46 8 46 00 77 00 eller nå oss via e-post på support@sensorem.se.