Användarvillkor för Sensorems tjänster för företag

(Senast uppdaterad 2023-03-10)

1. Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor (”Villkoren”), gäller Sensorem AB:s, org.nr. 559194-2189 (”Sensorem”, ”vi” eller ”oss”), tillhandahållande av Lösningen (enligt definition nedan) till företag med vilket Avtal (enligt definition nedan) har ingåtts (”Kunden”).

Sensorem och Kunden benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som ”Parterna”.

Syftet med Villkoren är att klargöra under vilka förutsättningar som Kunden kan utnyttja Lösningen samt att tydliggöra ansvaret och övriga villkor för nyttjandet av Lösningen. Genom att använda Lösningen (eller del därav) accepterar Kunden Villkoren inklusive Avtalet (enligt definition nedan).

Vi förbehåller Oss rätten att ändra Villkoren genom att publicera ändringar på vår hemsida eller genom att på annat sätt skriftligen underrätta Kunden om ändringar i Villkoren (”Ändringar”). För det fall Kunden fortsätter att använda Lösningen efter publiceringar eller underrättelse om Ändringar, medför det att Kunden har accepterat Ändringarna.

2. Avtalet

För att kunna genomföra ett köp via Sensorems hemsida måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa dessa i sin helhet.

Villkoren gäller i tillägg till vad som avtalats mellan Parterna i ett avtal som specificerar de Tjänster och Utrustning som ingår i Lösningen (enligt definitioner nedan) (”Avtalet”). Vid eventuell avvikelse mellan Avtalet och dessa Villkor har Avtalet företrädesrätt.

Avtalet anses ingånget när Sensorem lämnat Orderbekräftelse (enligt definition nedan) till Kunden efter Beställning (enligt definition nedan). Vid eventuell avvikelse mellan Beställning och Orderbekräftelse har Orderbekräftelse företrädesrätt, förutsatt att Kunden har accepterat Orderbekräftelsen antingen skriftligen, genom att använda Lösningen (eller del därav), motta Utrustning eller genom att betala den första fakturan avseende Abonnemangsavgiften.

Kunden bekräftar vid acceptans av dessa Villkor att denne har rätt att genomföra köpet för Kunden och därmed juridiskt binda det kundföretag som Kunden företräder vid Avtalet. För att undvika missförstånd gäller således att den person som lägger Beställningen ska vara behörig att företräda Kunden antingen genom att vara behörig firmatecknare eller ha rätt att ingå Avtalet genom en ställningsfullmakt samt vara minst 18 år.

Sensorem förbehåller sig rätten att vid behov inhämta kreditupplysning.

3. Kunduppgifter

Vid beställningstillfället via Sensorems hemsida kommer Kunden uppmanas att ange vissa uppgifter om Kunden och larmmottagare för att beställningen ska kunna gå igenom. Kunden ansvarar för att uppgifterna (adress, telefon, email m.m.) är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

Kunden kan själv välja att lägga in uppgifter om Kunden och larmmottagare (adress, telefon, email m.m.) i Lösningen. Kunden ansvarar för att uppgifterna är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

4. Lösningen

Lösningen innefattar tillhandahållandet av de Tjänster och Utrustning, vilka stödjs av de Applikationer som behövs för tillhandahållandet av Lösningen (”Lösningen”).

Lösningen består således av

a) Sensorems Tjänster (enligt definition nedan),

b) Tillhandahållna Tjänster (enligt definition nedan), samt

c) Utrustning.

Sensorems Applikationer och Tillhandahållna Applikationer möjliggör tillhandahållandet av Lösningen och ska anses vara en del av densamma.

Av Lösningen tillhandahåller Sensorem endast Sensorems Applikationer och Sensorems Tjänster. Sensorem ansvarar endast avseende Lösningen (eller del därav) i enlighet med punkt 12.1 nedan. I övrigt har Sensorem inget ansvar avseende Lösningen eller delar därav.

Övriga delar av Lösningen dvs. Tillhandahållna Applikationer, Tillhandahållna Tjänster och Utrustning tillhandahålls av andra leverantörer enligt specifikation i Avtalet (”Tillhandahållare”). Tillhandahållare ansvarar avseende dessa delar av Lösningen i enlighet med Tillhandahållares egna villkor.

Avseende Utrustning har även Sensorem ett visst ansvar i enlighet med punkt 12.1 nedan, dock är detta ansvar begränsat i enlighet med nyssnämnda punkt och ansvaret i övrigt avseende Utrustning t.ex. produktansvar eller funktionalitetsansvar osv. åvilar relevant Tillhandahållare.

Krav m.m. kan således inte riktas mot Sensorem avseende Tillhandahållna Applikationer, Tillhandahållna Tjänster och Utrustning.

I Avtalet anges länkar till tillgängliga allmänna villkor avseende Tillhandahållna Tjänster, Tillhandahållna Applikationer och Utrustningen (”Tillhandahållna Villkor”).

Sensorem äger fullständig rätt att vid var tid ändra Lösningen t.ex. genom att implementera nya funktioner och ta bort funktioner. Sensorem ska skriftligen informera Kunden om ändringar i Lösningen.

5. Definitioner

Applikationer”: Samtliga applikationer, mjukvara, programprodukter osv. som används i Lösningen, dvs. Sensorems Applikationer och Tillhandahållna Applikationer.

Abonnemang”: Avtal om användande av Lösningen.

Abonnemangsavgift”: Den ersättning som Kunden erlägger till Sensorem för användande av Lösningen.

Avtalet”: Det innehåll och villkor m.m. som anges i Avtalet inklusive Villkoren som således är en del av Avtalet.

Avtalstid”: Om Kunden inte har valt 12 månaders förskottsbetalning gäller Avtalet från den dag som Sensorem lämnat Orderbekräftelse till den dag Avtalet sagts upp och Sensorem har fått Utrustningen åter av Kunden eller Kunden har lämnat Utrustningen på av Sensorem angiven plats. Om Kunden har valt 12 månaders förskottsbetalning gäller Avtalet från den dag som Sensorem lämnat Orderbekräftelse till den dag Avtalet sagts upp.

Beställning”: Den beställning av Tjänster och Utrustning som görs via Sensorems hemsida där Kunden fyller i Beställningsformuläret till Sensorem.

Beställningsformulär”: De uppgifter Kunden lämnar i kassan på hemsidan i samband med Kundens Beställning av Tjänster och Utrustning av Sensorem.

Orderbekräftelse”: Det epostmeddelande som Kunden mottar efter Beställning.

Sensorems Tjänster”: De tjänster ingående i Lösningen som utförs av Sensorem.

Sensorems Applikationer”: De applikationer, mjukvara, programprodukter osv. ingående i Lösningen som ägs Sensorem.

Tillhandahållna Tjänster”: De tjänster ingående i Lösningen som utförs av Tillhandahållare.

Tillhandahållna Applikationer”: De applikationer, mjukvara, programprodukter osv. (inklusive internet och mobiluppkopplingar) m.m. ingående i Lösningen som levereras av Tillhandahållare.

Tjänsterna”: Samtliga tjänster ingående i Lösningen dvs. Sensorems Tjänster och Tillhandahållna Tjänster.

Tillhandahållare”: De leverantörer av Tillhandahållna Tjänster, Tillhandahållna Applikationer samt Utrustning.

Utrustning”: Den utrustning som ingår i Lösningen, som levereras efter Beställning och som specificeras i Orderbekräftelsen.

6. Abonnemang

6.1. Omfattning

Genom Avtalet har Kunden rätt att nyttja Lösningen mot erläggande av Abonnemangsavgiften i enlighet med Avtalet.

Abonnemanget omfattar inte fraktkostnader, internet- eller telefonkostnader i större omfattning än vad som framgår av Avtalet. Ej heller omfattas, såvida inte skriftligen avtalats, reparationer av fel på Utrustning som orsakats av felaktig användning, åverkan eller ovarsamhet. Fraktkostnader i samband med återsändande eller utbyte av Utrustning betalas av Kunden.

Mobilsamtal och data ingår i hela EU (inklusive Storbritannien och Norge) utan extra avgifter. SIM-kortet får däremot inte tas ut från Utrustningen och användas i annan utrustning, till exempel i en mobiltelefon. Annan utlandsanvändning ingår ej i Abonnemangsavgiften.

6.2. Registrering av Utrustning

Vid leverans av Utrustning gör Sensorem grundläggande inställningar av Lösningen med tillhörande telefonabonnemang och webbportal. Kundspecifika inställningar görs av Kunden.

6.3. Kundens vård och ansvar för Utrustning

Kunden ska vårda Utrustningen väl och skydda Utrustningen mot åverkan och tillgrepp. Kund är skyldig att noggrant genomläsa och följa anvisningar i bruksanvisningen som tillhandahålls tillsammans med Utrustning. Kunden får inte under några omständigheter öppna eller montera isär Utrustning. Om Utrustning öppnas eller skadas på grund av tillgrepp, felaktig användning, åverkan eller annan ovarsamhet debiteras Kunden för reparation eller utbyte.

Kunden är ansvarig för att Utrustningens batteri är laddat och i funktion och att rapportera eventuella avvikelser, skador eller fel i Lösningen till Sensorem inom skälig tid.

Kunden är ansvarig för att den som använder Lösningen samtycker till GPS-lokalisering, vilken är nödvändig för Lösningens syfte och ändamål.

Annan än Kunden får inte använda Lösningen, och för det fall så sker ansvarar Kunden strikt för sådan användning av Lösningen såsom för egen räkning.

Kunden är även ansvarig för att de uppgifter om Kunden och larmmottagare som Kunden lämnar är korrekta och fullständiga. Kunden ansvarar för felaktigt lämnade uppgifter.

7. Hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR

Vi äger rätt att behandla personuppgifter tillhandahållna av Kunden och har rätt att överföra sådana personuppgifter till avtalsparter till Oss, inklusive till avtalsparter till Oss i andra länder, samt äger rätt att behandla sådana personuppgifter där om och i en sådan utsträckning som behandlingen/överföringen är nödvändig för utförande av den överenskomna Lösningen.

Sensorem är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Kundens personuppgifter och ansvarar således för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lag.

Mer information om hur Vi hanterar personuppgifter, ändamålen med behandlingen och vilka rättigheter som aktualiseras enligt gällande personuppgiftslagstiftning, finns i Vår Integritetspolicy tillgänglig på vår hemsida.

8. Leverans och transport

Om Lösningen finns i lager levereras den vanligtvis inom tre arbetsdagar. Sensorem står för frakten till Kunden.

Sensorem skickar sina leveranser som varubrev via PostNord.

Samma leveransvillkor tillämpas för utlandsbeställningar, med undantag för att det kan ta längre tid än tre arbetsdagar att leverera Lösningen.

9. Priser och betalningsvillkor

9.1. Abonnemangsavgift

Lösningen, eller Tjänsterna och/eller Utrustningen, prissätts enligt vid Beställning gällande prislista. Den månatliga Abonnemangsavgiften regleras årsvis enligt SCB:s konsumentprisindex med maj som basmånad. Vid utbyte av Utrustning eller uppgradering av Lösningen justeras Abonnemangsavgiften till den avgift som Sensorem tillämpar vid utbytestillfället enligt gällande prislista.

Vi förbehåller Oss rätten att ändra Abonnemangsavgiften genom att publicera ändringar på vår hemsida eller genom att på annat sätt skriftligen underrätta Kunden om ändringar i Abonnemangsavgiften. Om Kunden inte är villig att betala en förhöjd Abonnemangsavgift, kan Kunden alltid säga upp Avtalet i enlighet med punkt 13 nedan.

9.2. Betalning och dröjsmålsränta

Abonnemangsavgift för Lösningen erläggs i förskott i enlighet med vad som är angivet i Avtalet. Betalning av Abonnemangsavgiften skall vara Sensorem tillhanda inom de antal dagar som anges i fakturan om Kunden har valt betalning via faktura. För betalning via autogiro eller kort dras betalningen månadsvis i förskott i enlighet med Avtalet. Kunden ska se till att det finns tillräckligt med pengar på det konto som dragningen ska göras från på dagen för dragningen.

Tjänster eller kostnader för Applikationer såsom mobil- och Internet uppkopplingar som inte ingår i Abonnemangsavgiften faktureras i efterskott med samma betalningstid.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % utöver gällande referensränta enligt räntelagen samt avgift enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader för eventuella betalningspåminnelser.

Vid utebliven betalning äger Sensorem rätt att tillfälligt stänga av Lösningen tills full betalning har erlagts. Denna nedstängning innebär inte att Abonnemanget har sagts upp. Betalning av Abonnemangsavgift ska ske även under den tid som sådan nedstängning.

Samtliga belopp som hänvisas till i Avtalet är inklusive mervärdesskatt. Notera att extra tullavgifter/skatter kan tillkomma vid beställningar till länder utanför EU. Kunden är ansvarig för de extra kostnader som kan tillkomma.

9.3. Reklamation

För det fall ursprungliga fel föreligger ska Kunden omedelbart kontakta Sensorem och om Sensorem efter felsökning inte lyckats åtgärda felet kan Kunden ansöka om en reklamation. Reklamation avser dock endast fabrikationsfel och ska ske omedelbart då fel upptäcktes efter kontakt tagits med Sensorem och alltid inom skälig tid. Reklamation som sker efter 10 dagar från att felet upptäcktes kan inte anses vara gjord inom skälig tid.

Kontakta Sensorem via mail på support@sensorem.com, via telefon på +46 8 46 00 77 00 eller på adressen Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm. Kunden ska inhämta Sensorems instruktioner för att returnera felaktig Utrustning, vilket dock inte innebär att reklamationen är godkänd utan endast att Sensorem åtar sig att undersöka felet. Om reklamationen godkänns och Kunden har följt Sensorems instruktioner betalar Sensorem returfrakten och återsänder en felfri vara till Kunden.

Om fel avser Tillhandahållna Tjänster, Tillhandahållna Applikationer eller Utrustning vidarebefordrar Sensorem sådan felanmälan till relevant Tillhandahållare. Sensorem ansvarar inte för sådana fel utöver vad som anges i punkt 12.1 nedan.

9.4. Särskild avgift vid oriktig reklamation

Om Utrustning sänds in till Sensorem för reparation men vid provning visar sig vara felfri äger Sensorem rätt att debitera Kunden 500 kronor för frakt och funktionsprovning.

 

10. Immateriella rättigheter, Licens

Sensorem erhåller genom Avtalet äganderätten och den exklusiva förfoganderätten till allt material och alla resultat, samt alla därtill relaterade immateriella rättigheter, relaterat till Lösningen som uppstår under Avtalet eller relaterat till Avtalet, utan skyldighet för Sensorem att ersätta någon person härför. Sensorem har rätt att fritt utveckla och bearbeta samt att till annan upplåta och överlåta sådana material, resultat och immateriella rättigheter eller delar därav.

Kunden erhåller en icke exklusiv, ej överlåtbar, ej upplåtbar, nyttjanderätt till Applikationerna för att nyttja Tjänsterna och Utrustning i enlighet med Avtalet under den tid som Abonnemanget varar (”Licensen”).

Inget i Avtalet medför någon överlåtelse av eller rätt för Kunden att använda Sensorems eller annans immateriella rättigheter (patent, upphovsrätt, varumärken, etc.) relaterat till Lösningen på annat sätt än enligt Licensen.

Kunden äger inte rätt att kopiera, förändra eller dekompilera de i Utrustningen eller Tjänsterna ingående Applikationer eller övrigt innehåll.

11. Äganderättsförbehåll/skyldighet att återlämna Utrustning

Utrustningen är under hela Avtalstiden Sensorems egendom och får inte överlåtas, upplåtas, pantsättas eller på annat sätt lämna Kundens besittning utöver vad som framgår i Villkoren. Efter att Avtalet har sagts upp i enlighet med punkten 13.1 nedan, skall Utrustningen, om Kunden inte har valt 12 månaders förskottsbetalning, omedelbart återsändas till Sensorem eller lämnas på av Sensorem angiven plats. Sensorem har rätt att ta ut en avgift på 2 000 kronor om Kunden inte returnerar Utrustningen till Sensorem.

12. Ansvar

12.1. Ansvar och ansvarsbegränsning

Lösningen är inte klassad som en medicinteknisk produkt.

Vid fel på Utrustningen under Avtalstiden är Sensorems ansvar begränsat till att avhjälpa felet genom att antingen reparera Utrustningen eller utan avgift tillställa Kunden utbytesutrustning (Sensorem äger rätt att välja avhjälpningsåtgärd), förutom då fel uppstått av åsidosättande av det ansvar som åvilar Kunden enligt punkt 6.3 ovan eller i övrigt enligt Avtalet. I den mån Sensorem inte kan ställa fungerande Utrustning till Kundens förfogande inom 7 arbetsdagar äger Kunden rätt till hel nedsättning av Abonnemangsavgiften för tid då Utrustning saknas.

Vid fel i Lösningen på så vis att Lösningen och/eller Tjänst/Utrusning inte kan användas är Sensorems ansvar begränsat till att Kunden äger rätt till hel nedsättning av Abonnemangsavgiften för den tid då Lösningen och/eller Tjänst/Utrusning inte kan användas.

Det totala ansvar som kan göras gällande i förhållande till Sensorem under Avtalet är (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Sensorems anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans, garanti eller liknande) under alla omständigheter begränsat till det totala pris som betalats av Kunden för Lösningen under den senaste tolv (12) månadsperioden.

Utöver vad som anges ovan i denna punkt 12.1 ansvar inte Sensorem för Lösningen (inklusive för Tjänster, Applikationer och/eller Utrustning) eller för annat enligt Avtalet, om det inte följer av tillämplig tvingande lagstiftning. Sensorem ansvarar aldrig för personskador, sakskador, rena förmögenhetsskador, indirekta skador eller indirekta kostnader och liknande relaterat till Lösningen eller i övrigt relaterat till Avtalet, om det inte följer av tillämplig tvingande lagstiftning.

Kunden ska rikta samtliga övriga krav avseende Utrustningen, Tillhandahållna Tjänster och Tillhandahållna Applikationer mot relevant Tillhandahållare. Således svarar Sensorem aldrig för t.ex. följande (om det inte följer av tillämplig tvingande lagstiftning):

  • eventuella störningar i tillgängligheten av Applikationer och/eller Tjänsten som kan uppstå pga. störningar i internetuppkoppling, störningar i mobiltäckning, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll/uppgradering av appen, hackningar eller övriga tekniska skäl av vad slag det vara må;
  • skador på person eller egendom som kan uppkomma på grund av bristande funktion;
  • åtgärder som föranleds av förmedlat larm eller telefonsamtal; eller
  • åtkomst, tillförlitlighet eller kvalitet för telefonförbindelser eller satellitpositionering via GPS.

Sensorem ansvarar inte heller för eventuella fel som SOS Alarm eller den externa larmcentral som Sensorem har avtal med gör. Krav med anledning av sådana fel ska Kunden rikta mot SOS Alarm respektive den externa larmcentralen.

Kunden skall hålla Sensorem skadeslöst för krav som kan riktas från Tillhandahållaren eller andra juridiska eller fysiska personer till följd av Kundens vårdslösa användning av Lösningen (inklusive Tjänster, Applikationer och/eller Utrustning) eller till följd av brott mot Avtalet.

12.2. Force Majeure m.m.

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför partens kontroll och som hindrar eller allvarligt försvårar fullgörandet av avtalad förpliktelse (”Befriande Omständighet”). Så snart hindret undanröjts skall dock förpliktelsen åter fullgöras på avtalat sätt. Såsom Befriande Omständighet anses exempelvis, men inte uteslutande, blockad, upplopp, krig, brand, epidemi, pandemi (och direkta eller indirekta effekter till följd av epidemi eller pandemi) eller naturkatastrof.

13. Avtalets giltighetstid och abonnemangsperiod

13.1. Giltighetstid och Abonnemangsperiod med mera

Om Kunden inte har valt 12 månaders förskottsbetalning gäller Avtalet från den dag som Sensorem lämnat Orderbekräftelse till den dag Avtalet sagts upp och Sensorem har fått Utrustningen åter av Kunden eller Kunden har lämnat Utrustningen på av Sensorem angiven plats. Om Kunden har valt 12 månaders förskottsbetalning gäller Avtalet från den dag som Sensorem lämnat Orderbekräftelse till den dag Avtalet sagts upp.

Uppsägning av Avtalet kan göras skriftligen per e-post till support@sensorem.com eller vanlig post till Sensorem AB, Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm. Det går också att säga upp Avtalet muntligen genom att ringa till +46 8 46 00 77 00.

13.2. Avtalets och Abonnemangets upphörande

Efter att Avtalet har sagts upp i enlighet med punkten 13.1 ovan, upphör Abonnemanget och därmed Avtalet från och med den dag Avtalet sagts upp (om Kunden har valt 12 månaders förskottsbetalning) alternativt den dag Avtalet sagts upp och Sensorem har fått Utrustningen åter av Kunden eller Kunden har lämnat Utrustningen på av Sensorem angiven plats (om Kunden inte har valt 12 månaders förskottsbetalning). Om Kunden inte har valt 12 månaders förskottsbetalning, kommer Abonnemangsavgiften därmed att fortsätta att dras till dess Sensorem har fått Utrustningen åter eller Kunden har lämnat Utrustningen på av Sensorem angiven plats.

14. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

I händelse av oenighet om Avtalet lämnas klagomål in till Sensorem.

Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras i svensk domstol med Stockholm tingsrätt som första instans.

Om Kunden har frågor angående ovanstående Villkor eller användningen av Kundens personuppgifter är Kunden välkommen att kontakta Sensorem.

 

15. Övrigt

15.1. Fullständigt Avtal och ändringar

Avtalet innehåller samtliga mellan Parterna överenskomna villkor avseende Abonnemang av Utrustningen och ersätter tidigare eventuella överenskommelser därom. Ändringar och tillägg till dessa handlingar skall vara skriftliga och undertecknade av båda Parter för att äga giltighet.

Ändringar av och tillägg till Avtalet är bindande för Oss endast om de är skriftligen godkända av behöriga firmatecknare.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltig. I stället ska Avtalet eller bestämmelsen justeras, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening.

15.2. Överlåtelse

Kund får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part utan Sensorems samtycke.

Sensorem har rätt att, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Avtalet.

15.3. Uppförandekoder

Sensorem har tagit fram en egen kvalitetspolicy (www.sensorem.com/kvalitetspolicy/) och en miljöpolicy (www.sensorem.com/miljopolicy/).

16. Kontaktuppgifter

Sensorem AB, org.nr 559194-2189, Kaptensgatan 6, 114 57 Stockholm.

Du kan alltid ringa oss på +46 8 46 00 77 00 eller nå oss via e-post på support@sensorem.com.