Sensorems kvalitetspolicy (förkortad version)

Övergripande kvalitetsmål för Sensorem AB är att tillhandahålla produkter och tjänster som är väl fungerande och erbjuda god och snabb service för sina kunder. Målet är att kvaliteten skall vara så god så att så många som möjligt skall ha uppfattningen att Sensorems produkter innehar bäst kvalitet på marknaden. Alla Sensorems produkter är CE-märkta.

1. Kvalitetsmål

Sensorem skall:

 • Erbjuda kundservice av allra högsta kvalitet.
 • Tillse att produkter och tjänster uppfyller utlovade och avtalade produktegenskaper och tjänsteegenskaper.
 • Tillse att produkter och tjänster uppfyller krav inom lagar och förordningar.
 • Tillse att produkter och tjänster levereras inom utlovad leveranstid.

2. Handlingsplan/Kvalitetsplan för att kontinuerligt uppnå kvalitetsmål

Sensorem skall:

 • Ständigt vara lyhörd för kunders behov.
 • Ständigt hålla sig informerad om lagar eller krav som kan påverka produkter.
 • Följa upp att samtliga anställda tillämpar Sensorems kvalitetspolicy samt att varje anställd besitter goda kunskaper inom sitt arbetsområde.

3. Kontroller, rapportering och dokumentation

Sensorem skall:

 • Tillse att det är tydligt vem som ansvarar för vilka delar av verksamheten genom ansvarsdokument och rollbeskrivningar.
 • Tillse att samtliga anställda enkelt skall kunna identifiera och rapportera problem i processer, produkter, tjänster eller kvalitetssystemet.
 • Aktivt arbeta för att kvalitetssystemet ständigt skall förbättras. Sensorem har tydliga rutiner för att kvalitetsplanen efterlevs i form av kvartalsvis uppföljning där den kvalitetsansvarige är ytterst ansvarig för detta. En gång varje år skall kvalitetspolicyn till fullo granskas och revideras av den kvalitetsansvarige.
 • Följa upp efterlevnad av kvalitetskrav samt undersöka, dokumentera och åtgärda i de fall då det uppdagas att Sensorem på någon punkt inte uppfyllt kraven.
 • Tillse att kundnöjdhet i form omdömen på Trustpilot bevakas och jämförs på veckobasis.

4. Kundservice

 • Befintliga kunder och potentiella kunder skall alltid kunna ställa frågor där anställda på Sensorem ser till att de får frågorna besvarade till sin belåtenhet.

Trygghetslarm-armband-privat