Sensorems miljöpolicy (förkortad version)

Sensorem skapar en bättre framtid för sina användare och deras anhöriga och för oss är miljöarbete en självklar del i detta arbete. Målet med miljöarbetet är att minska antalet onödiga resor genom att möjliggöra monitorering på distans, öka resurseffektiviteten genom att återanvända och återvinna hårdvara samt att ha en nolltolerans mot miljö- och hälsofarliga produkter.

Vi arbetar långsiktigt med att skydda miljön och detta arbete är en integrerad del i den dagliga verksamheten. Sensorems ambition är att påverka omvärlden till bättre miljöprestationer genom att ställa krav på affärspartners samt genom att ständigt utveckla tjänsten och visa omvärlden att tillväxt, kundnöjdhet och miljöarbete går hand i hand.

Sensorem är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.

Sensorem uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer:

 • Miljömedvetet och ansvarsfullt ledarskap.
 • Miljömålen är satta på en hög nivå för att utveckla effektiva arbetssätt och driva ständig förbättring.
 • Miljöarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur och uppföljning.
 • Intern kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens för att bidra i miljöarbetet i den löpande verksamheten, rätt kompetens för att sätta miljöarbetet högt på agendan i produktutvecklingen och rätt kompetens för att ställa krav på leverantörer vid upphandlingssituationer.
 • Gällande lagstiftning utgör minimikrav och bidrar, tillsammans med andra externa krav, till Sensorems utveckling.
 • Hela affärsmodellen är uppbyggd på miljöbetingad värdegrund. För exempelvis klockorna så är tjänsten abonnemangsbaserad så att kunden återlämnar klockan vid avslutande av abonnemang så att varje klocka kan användas till sin fulla levnadslängd.
 • I så stor utsträckning som möjligt ha digitala möten istället för fysiska möten.
 • Gå eller cykla för att lägga paket på postlåda.
 • Rekommendera samtliga anställda att gå eller cykla om man bor inom nära avstånd till företagets lokaler. Om man bor längre bort så rekommenderas kollektivtrafik, och busskort subventioneras av bolaget.
 • Prioritera närproducerad mat i företagets lokaler.
 • Inneha olika kärl för papper, plast, metall och mat.
 • Hela tiden försöka öka livslängden på Sensorems produkter.
 • Designa Sensorems produkter för så låg förslitningsåverkan som möjligt.
Sommar_2_800x800