Statistik över fallolyckor för äldre

Fallolyckor bland äldre är ett växande folkhälsoproblem

Fallolyckor bland äldre är ett växande folkhälsoproblem som kräver uppmärksamhet och åtgärder för att minska dess påverkan. Enligt statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) inträffar över 37 miljoner fallolyckor varje år globalt, och dessa olyckor är en av de främsta orsakerna till skador och dödsfall bland äldre vuxna.

I Sverige är fallolyckor den vanligaste orsaken till skador och dödsfall för personer över 65 år

I Sverige är fallolyckor den vanligaste orsaken till skador och dödsfall bland äldre över 65 år. Enligt Folkhälsomyndigheten inträffade cirka 150 000 fallolyckor bland äldre svenskar år 2020. Av dessa ledde ungefär 15 000 till allvarliga skador som krävde sjukhusvård eller annan medicinsk behandling. Dessvärre är dödligheten relaterad till fallolyckor hög, och många äldre drabbas av långvariga konsekvenser som minskad rörlighet, förlorad självständighet och livskvalitet.

Risken för fallolyckor ökar med åldern

Statistiken visar också att risken för fallolyckor ökar med stigande ålder. Personer över 80 år löper högst risk att drabbas av fallolyckor och de allvarliga konsekvenserna som följer med dem. Kvinnor löper också högre risk än män att drabbas av fallolyckor, delvis på grund av osteoporos och andra hälsoproblem som ökar risken för skador vid fall.

Genom att förstå statistiken om fallolyckor bland äldre kan vi arbeta mot att minska antalet fallolyckor

Att förstå den omfattande statistiken om fallolyckor bland äldre är avgörande för att vidta effektiva åtgärder för att förebygga dessa olyckor och minska deras påverkan på äldres hälsa och välbefinnande. Genom att skapa säkra och tillgängliga miljöer, främja fysisk aktivitet och balansträning kan vi arbeta mot att minska antalet fallolyckor och förbättra livskvaliteten för äldre vuxna över hela världen.

 

LÄS OM HUR SENSOREMS TRYGGHETSLARM KAN ÖKA TRYGGHETEN FÖR ÄLDRE