Tecken på demens hos kvinnor

Demens är en sjukdom som påverkar både män och kvinnor, och de vanligaste symtomen inkluderar minnesförlust, svårigheter med planering och problemlösning, förvirring kring tid och plats, samt förändringar i humör och personlighet. Trots dessa gemensamma symtom finns det skillnader i hur demens manifesterar sig mellan könen. Kvinnor löper en högre risk att utveckla demens, särskilt Alzheimers sjukdom, och deras symtom kan vara mer uttalade på vissa områden.

1. Minnesförlust

Minnesförlust är ofta det första tecknet på demens hos kvinnor. De kan ha svårigheter att minnas nyligen genomförda konversationer, viktiga datum och vardagliga händelser, vilket kan påverka deras dagliga liv markant.

2. Svårigheter med planering och problemlösning

Kvinnor med demens kan uppleva svårigheter med att följa en plan eller lösa problem, vilket kan göra det utmanande att hantera hushållsbudgetar eller att följa komplexa recept. Detta kan leda till frustration och osäkerhet.

3. Förvirring kring tid och plats

Kvinnor kan bli desorienterade och glömma var de är, hur de kom dit eller vilken dag det är. Denna förvirring kan skapa känslor av ångest och osäkerhet, vilket ytterligare påverkar deras välmående.

4. Problem med visuella och rumsliga relationer

Kvinnor kan ha svårigheter med att bedöma avstånd, färger och kontraster, vilket påverkar deras förmåga att köra bil eller läsa. Dessa problem kan göra vardagliga aktiviteter mer utmanande och mindre säkra.

5. Nedsatt omdöme

Kvinnor med demens kan börja fatta dåliga beslut, såsom att ge bort pengar till okända eller försummelse av personlig hygien. Detta nedsatta omdöme kan påverka deras självständighet och livskvalitet.

6. Social tillbakadragenhet

Kvinnor kan börja dra sig undan från sociala aktiviteter, hobbies och andra åtaganden, ofta på grund av osäkerhet kring sina kognitiva förmågor eller depression till följd av demenssymtomen.

7. Förändringar i humör och personlighet

Förändringar i humör och personlighet är vanliga. Kvinnor kan bli mer irriterade, deprimerade, ångestfyllda eller misstänksamma mot andra, vilket speglar den kognitiva nedgången och påverkar deras relationer med nära och kära.

Genom att vara medveten om dessa tecken och hur de särskilt manifesterar sig hos kvinnor, kan tidig diagnos och bättre hantering av sjukdomen möjliggöras, vilket är avgörande för att bibehålla livskvaliteten för kvinnor med demens.

 

 

LÄS OM HUR SENSOREMS GPS KLOCKA KAN HJÄLPA VID DEMENS