Vad säger arbetsmiljöverket (AFS 1982:3) om ensamarbete?

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1982:3) är tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar och skyldigheter

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1982:3) är tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar och skyldigheter när det kommer till ensamarbete. Fokus ligger på att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda, även de som arbetar ensamma.

Arbetsgivaren är skyldig att genomföra en riskbedömning för ensamarbete

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en riskbedömning för ensamarbete för att identifiera och hantera eventuella faror och risker som är förknippade med denna arbetsform. Detta innebär att arbetsgivaren måste bedöma riskerna för ensamarbete och vidta lämpliga åtgärder för att minimera eller eliminera dem.

Arbetsgivaren ansvarar för att tillhandahålla lämplig utrustning för ensamarbetare

Arbetsgivaren har också ansvaret för att tillhandahålla lämplig utrustning, resurser och utbildning för ensamarbetare för att hjälpa dem att hantera risker och nödsituationer på ett säkert sätt. Detta kan inkludera tillhandahållande av kommunikationsutrustning för att möjliggöra kontakt mellan ensamarbetare och andra på arbetsplatsen, samt att erbjuda utbildning och träning för att förbereda ensamarbetare för att hantera eventuella nödsituationer eller olyckor.

Arbetsgivaren ansvarar för att ha rutiner på plats för att hantera ensamarbete

Vidare måste arbetsgivaren se till att det finns effektiva rutiner och förfaranden på plats för att hantera nödsituationer och olyckor som kan uppstå under ensamarbete. Detta kan innefatta att utarbeta och implementera planer för hur man ska agera i händelse av brand, medicinska nödsituationer eller andra potentiellt farliga situationer.

Arbetsgivaren är skyldig att regelbundet följa upp och utvärdera säkerhetsåtgärder

Dessutom är arbetsgivaren skyldig att regelbundet följa upp och utvärdera effektiviteten av de säkerhetsåtgärder som har införts för ensamarbete för att säkerställa att de är adekvata och att eventuella nya risker hanteras på ett effektivt sätt.

Arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda

Sammanfattningsvis är det arbetsgivarens ansvar att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda, inklusive de som arbetar ensamma. Genom att följa lagens krav och vidta lämpliga åtgärder för att hantera risker för ensamarbete kan arbetsgivaren säkerställa att arbetsmiljön är säker och hälsosam för alla.

 

sensorems larmcentral

 

LÄS OM HUR SENSOREMS PERSONLARM KAN HJÄLPA VID ENSAMARBETE